بخشنده هر گناه

آهنگ ساز: 
سید محسن موسوی
توضیحات قطعه: 

قطعه همخوانی زیبای "بخشنده هر گناه" قسمتی از سروده ی استاد "حبیب الله چایچیان (حسان)" می باشد که استاد "سید محسن موسوی" به زیبایی آن را آهنگ سازی نموده اند.

تواشیح «بخشنده هر گناه» گروه طه النبی
متن قطعه: 

تو بخشنده هر گناهی الهی الهی

به جز تو نباشد پناهی الهی الهی


بدین بنده ناتوانت مدد کن الهی

ندارم دگر تکیه گاهی الهی الهی

به نیکی مبدل نمایی بدی را الهی

چو خواهی ببخشی گناهی الهی الهی


چه در ها به رویم ز رحمت گشودی

کشیدم چو از سینه آهی الهی الهی

ز ما اسم غفار چون درخشد الهی

چه باکی از این رو سیاهی الهی الهی


نه آنم که کوهی به کاهی ببخشی

ندارم به غیر از تباهی الهی الهی

چون رحم تو سبقت ز قهر تو گیر

در آن دم چه کوهی چه کاهی الهی


تو بخشنده هر گناهی الهی الهی

به جز تو نباشد پناهی الهی الهی

بدین بنده ناتوانت مدد کن الهی

ندارم دگر تکیه گاهی الهی الهی

به نیکی مبدل نمایی بدی را الهی

چو خواهی ببخشی گناهی الهی الهی


الهی الهی الهی، الهی الهی الهیافزودن دیدگاه جدید